Τρίμηνο  2014 2015 2016 2017 2018 2019
1ο   # # # # #
2ο   # # # # #
3ο # # # # # # 
4ο # # # # #         # 

 

Σύντομη περιγραφή όλων των δράσεων από:
1η Ιουνίου 2014 – 1η Ιουνίου 2019

Δράση Α: Προπαρασκευαστική δράση

Δράση Α1: Παραγωγή παγίδων και ελκυστικών.
Δράση Α2: Προπαρασκευαστική συλλογή στοιχείων στις περιοχές εφαρμογής.

Δράση Β: Εφαρμογή δράσεων

Δράση Β1: Εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος παγίδευσης της μύγας της Μεσογείου σε πιλοτική κλίμακα.
Δράση Β2: Εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος παγίδευσης της μύγας της Μεσογείου σε πραγματική/ευρεία κλίμακα.

Δράση C: Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου

Δράση C1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.
Δράση C2: Παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση D: Επικοινωνία και διάδοση του έργου

Δράση D1: Διάδοση του έργου.
Δράση D2: Βήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Life- Σχέδιο επικοινωνίας του έργου.

 


Αναλυτική καταγραφή Ημερολογίου Έργου

2014

Ιούνιος – Αύγουστος 2014

 • 1η Ιουνίου 2014: Έναρξη του έργου Life-Biodelear
 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • Μελετήθηκε η προσελκυστική ικανότητα ως προς τα ενήλικα της μύγας της Μεσογείου διαφορετικών δόσεων του καινοτόμου ελκυστικού Biodelear με στόχο τον προσδιορισμό της βέλτιστης δόσης που θα εφαρμοστεί κατά τις δράσεις B1& B2.( Action A1)
 • Πραγματοποιήθηκαν (Action Α1):
  • i. Επιλογή πειραματικών οπωρώνων στην περιοχή των Λεχωνίων Μαγνησίας.
  • ii. Πειραματικός σχεδιασμός.
  • iii. Ετοιμασία των εξατμιστήρων και των παγίδων του ελκυστικού.
 • ΜΦΙ: Προγραμματισμός και οργάνωση πειραματισμού από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο καθώς και προσδιορισμός προμηθειών δραστικών ουσιών και αναλωσίμων. (Action A2)
 • ΕΛΓΟ: Αγορά παγίδων και αναλώσιμων υλικών. (Action E1 & E2)
 • Πρώτη συνάντηση του Steering Committee των εταίρων όπου έλαβε χώρα στην Αθήνα. (Action E1 & E2)

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2014

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΑΠΘ: Διεξήχθησαν δοκιμές στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα για να εκτιμηθεί η βέλτιστη δόση του ελκυστικού. Δοκιμαστήκαν τρεις διαφορετικές ποσότητες Biodelear εμποτισμένες σε ατομικά σφουγγαράκια (vetex). Οι παγίδες τοποθετήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και εφαρμόστηκε ένα πλήρες τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο με έξι επαναλήψεις. (Action A1)
 • ΑΠΘ: Οι παγίδες και τα έντομα που συλλαμβάνονταν ελέγχονταν κάθε εβδομάδα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ανάλυση παραλλακτικότητας ενός παράγοντα (ANOVA) χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20. (Action A1)
 • Συνάντηση παρουσίασης (kick off Meeting) του προγράμματος Life-Biodelear στο Καστρί της Κηφισιάς (14/10/2014).
 • Έναρξη Δράσης Α2.
 • ΜΦΙ: Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) ανέπτυξε και επικύρωσε πολυϋπολειμματική μεθόδου προσδιορισμού 334 δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εσπεριδοειδή με βάση τη μέθοδο Quechers και τεχνικές χρωματογραφίας GC/MS/MS, LC/MS/MS, GC/ECD και GS/MS. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε πολυϋπολειμματική μεθόδου προσδιορισμού 19 δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εσπεριδοειδή με βάση τη μέθοδο Quechers και τεχνικές χρωματογραφίας GC/MS/MS, LC/MS/MS, GC/ECD και GS/MS. (Action A2)
 • ΜΦΙ: τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε την πρώτη δειγματοληψία καρπών εσπεριδοειδών για προσδιορισμό υπολειμμάτων. Συλλογή 133 δειγμάτων. (Action A2)
 • Δεύτερη συνάντηση (29-30/10/2014) όλων των εταίρων για συντονισμό εργασιών για την Δράση Α2 (AUTH, AUT, BPI, SSIA).
 • ΠΘ: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία μανταρινιών των ποικιλιών Κλημεντίνες και Χιώτικα από τους οπωρώνες όπου επιλέχθηκαν να γίνει η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με τη χρήση του Biodelear. Το σύνολο των καρπών από την κάθε ποικιλία μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσοστά προσβολής από το έντομο. (Action A2)
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (30-11-3/122014). (Action A2)
 • ΑΠΘ: «Προπαρασκευαστική παρακολούθηση των περιοχών επίδειξης»: Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον Κάμπο της Χίου για την επιλογή κατάλληλων οπωρώνων με εσπεριδοειδή που θα χρησιμοποιηθούν ως πειραματικά για τη δράση Α2. (Action C2)
 • ΑΠΘ: Στις 30 Οκτωβρίου 2014 τοποθετήθηκε ένα δίκτυο 9 παγίδων με προσελκυστικό Biolure για να προσδιοριστεί το επίπεδο του πληθυσμού της μύγας της μεσογείου. Έλεγχος παγίδευσης και συντήρηση των παγίδων γινόταν εβδομαδιαίως. ( Action A2)
 • ΠΘ: Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αγρούς στον Κάμπο της Χίου και συναντήσεις με παραγωγούς με σκοπό την έναρξη της Δράσης B1 (Action B1)

2015

Ιανουάριος – Μάρτιος 2015

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΑΠΘ: Προπαρασκευαστική παρακολούθηση των περιοχών επίδειξης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών πραγματοποιήθηκε. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Επεξεργασία αποτελεσμάτων από την ανάλυση εσπεριδοειδών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. (Action Α2)
 • Επίσημη έναρξη Δράσης Β1. (Action B1)
 • ΑΠΘ: Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την προσβολή των καρπών. (Action A2)
 • ΑΠΘ: Εφαρμογή καινοτόμων παγίδων Μύγας της μεσογείου σε πιλοτική κλίμακα με το ελκυστικό Biodelear στην περιοχή της Χίου. (Action B1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • Συνάντηση (23 και 24 Μαρτίου 2015) με όλους τους εταίρους του προγράμματος (AUTH, AUT, BPI, SSIA).
 • ΕΛΓΟ: Δημιουργία του λογότυπου (logo) του Life-Biodelear. (Action D1)
 • ΕΛΓΟ: Σχεδιασμός, ανάπτυξη καθώς και ανέβασμα στο διαδίκτυο της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος. www.biodelear.gr (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/

Απρίλιος - Ιούνιος 2015

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΜΦΙ: Τον Ιούνιο 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η δειγματοληψία καρπών εσπεριδοειδών δράσης Α2. Συλλογή 67 δειγμάτων. (Δράση Α2)
 • AΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του Biodelear (Action A2):
  • Σε κάθε από τους τέσσερις επιλεγμένους οπωρώνες τοποθετήθηκε ένα δίκτυο αποτελούμενο από τις παγίδες παρεμβολής (pitfall traps).
  • Πραγματοποιήθηκε 1 δειγματοληψία.
  • Τα δείγματα που ανακτήθηκαν μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας προκειμένου τα αρθρόποδα να ταυτοποιηθούν ανάλογα με την κλάση, την τάξη, την οικογένεια και το γένος όπου ανήκουν.
  • Οργάνωση της εντομολογικής συλλογής με τα δείγματα της βιοποικιλότητας.
 • ΑΠΘ: Πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των συσκευών μαζικής παγίδευσης και των προσελκυστικών τους, της βελτιστοποίησης της πυκνότητας παγίδων για μαζική παγίδευσης και της ανάπτυξης μίας στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης (συλλογή και απομάκρυνση προσβεβλημένων καρπών, σχεδιασμός τεχνικής male annihilation κλπ.). (Action B1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΜΦΙ: Δημιουργία των πρώτων ενημερωτικών φυλλαδίων για το πρόγραμμα Life-Biodelear. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/67-2016-02-01-15-34-02
 • 19 Ιουνίου πραγματοποιείται η πρώτη έκθεση (Inception Report) για την πρόοδο δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/66-life-biodelear-inception-report
 • Στις 23 Ιουνίου διοργανώθηκε η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Life-Biodelear στο Ομήρειο, στην περιοχή της Χίου από την ομάδα του έργου. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε οπωρώνες στην περιοχή της Χίου. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/64-life-biodelear
 • Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear. (Action D1)

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015

 • Οικονομικός έλεγχος μαζί με την πρόοδο ενημέρωσης του προγράμματος από την ελεγκτή του Life Δρ. Α. Κουτσολιούτσου.
 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών από το ΜΦΙ. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Επεξεργασία αποτελεσμάτων από την ανάλυση εσπεριδοειδών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. (Action Α2)
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογική δειγματοληψία (5 με 9 Αυγούστου 2015). (Action A2 & B2)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του Biodelear (Action A2):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
  • Έγινε έλεγχος του δικτύου παγίδευσης της μύγας της Μεσογείου.
 • Έναρξη πειραμάτων πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο και μετα. (Action B1)
 • ΑΠΘ: Παρακολούθηση του πληθυσμού της μύγας της μεσογείου σε δύο πειραματικά τεμάχια που δεν δέχονταν κάποιου είδους μεταχείριση από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 χρησιμοποιώντας 10 πλαστικές παγίδες τύπου McPhail και 5 Jackson . (Action A2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονται εβδομαδιαία σε έντυπη μορφή και μεταφέρονται σε φύλλα Excel. Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για την ανάλυση των δεδομένων της μύγας της μεσογείου και των εντόμων μη στόχων. (Action A2)
 • ΑΠΘ: Για τους παραγωγούς του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αγορά των πειραματικών αγροτεμαχίων εξαιτίας της ανάγκης για προστασία από τα έντομα έγινε με την παροχή 200 ECO TRAPS.
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΑΠΘ: Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες (Action B1):
  • Η ανάπτυξη δικτύου παγίδων μαζικής παγίδευσης (MTD) αποτελούμενες από 10 παγίδες ανά στρέμμα και κατανεμημένες ομοιόμορφα σε κάθε πειραματικό οπωρώνα.
  • Δημιουργία Ζωνών Απομόνωσης
  • Πραγματοποιήθηκε η συστηματική συντήρηση και ανανέωση των συσκευών μαζικής παγίδευσης (MTD).
  • Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών τρόπων καταπολέμησης της μύγας της μεσογείου και σε κάθε πειραματικό τεμάχιο τοποθετήθηκαν 5 παγίδες McPhail με ελκυστικό Biolure, 5 παγίδες McPhail με ελκυστικό Biodelear και 5 παγίδες τύπου Jackson. Ακολούθησε η παρακολούθηση του πληθυσμού της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντόμων μη στόχων.
 • ΜΦΙ: Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear (Action D1)

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • Πραγματοποιήθηκε αγορά 380 παγίδων PcPhail traps από το εξωτερικό. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΜΦΙ: Δεκέμβριος 2015. Δειγματοληψία καρπών εσπεριδοειδών δράσης Β1. Συλλογή 92 δειγμάτων. (Action Β1)
 • ΑΠΘ: Ο έλεγχος και η συντήρηση των παγίδων διενεργήθηκαν εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου. (Action A2)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του Biodelear (Action A2):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της προσβολής των καρπών των εσπεριδοειδών από την μύγα της Μεσογείου εντός των πειραματικών οπωρώνων. (Action B1)
 • ΠΘ: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία καρπών το Νοέμβριο σε κάθε από τα διαφορετικά πειραματικά τεμάχια, καθώς επίσης και από τους τρεις μάρτυρες.
 • Συνολικά συγκομίστηκαν 2.250 καρποί και μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσοστά προσβολής από τη μύγα της Μεσογείου. (Action B1)
 • ΑΠΘ: Επιλογή οπωρώνα που δεν λάμβανε απολύτως καμία μεταχείριση (οπωρώνας μάρτυρας). (Action Β1)
 • ΑΠΘ: : Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταχειρίσεις με εντομοκτόνα στον πειραματικό οπωρώνα που δεχόταν την συμβατική μεταχείριση (Action B1):
  • 7/10/2015: με Decis Protech 1.5 Ew
  • 29/10/2015: με Decis 2.5EC
  • 31/10/2015 με Decis 2.5EC
 • Τρεις μεταλλικές πινακίδες μεγάλων διαστάσεων αναρτήθηκαν στα αγροκτήματα που θα λάβουν μέρος το πρόγραμμα στο Κάμπο της διά της δράσης Β1 και Β2. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/94-life-biodelear1

2016

Ιανουάριος – Μάρτιος 2016

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την προσβολή των καρπών. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών. (Action B1)
 • ΜΦΙ: Επικύρωση της επικύρωση πολυϋπολειμματικής μεθόδου προσδιορισμού υπολειμμάτων με LC/MS/TOF. (Δράση Β1)
 • ΜΦΙ: Επεξεργασία αποτελεσμάτων από την ανάλυση εσπεριδοειδών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. (Action Β1)
 • Συνάντηση όλων των εταίρων του έργου στα κτήρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιοχή της Λυκόβρυσης (AUTH, AUT, BPI, SSIA). (Action E1)
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (28 και 29 Μαρτίου 2016). (Action A2)
 • ΕΛΓΟ: Αγορά παγίδων καθώς και διαφόρων αναλωσίμων υλικών διά τις δράσεις Α2 και Β2.(Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΑΠΘ: Έγινε παρακολούθηση των συλλήψεων της μύγας της μεσογείου και των εντόμων μη-στόχων κάθε εβδομάδα. Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel. (Action B1)
 • ΑΠΘ: Πραγματοποιήθηκε η μελέτη κόστους-ωφέλειας του προσελκυστικού Biodelear σε σύγκριση με το εμπορικό σκεύασμα Biolure. Η ανάλυση παρείχε τη βάση για τον καθορισμό του αριθμού των συσκευών μαζικής παγίδευσης Biodelear και Biolure για το 2016. (Action B1)
 • ΑΠΘ: η ανάλυση κινδύνου των δράσεων μαζικής παγίδευσης της μύγας της μεσογείου για την περιοχή μελέτης για την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και διαχείρισης συγκεκριμένων περιορισμών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δράση Β1. (Action A2)
 • ΜΦΙ: Τα πρώτα ενημερωτικά φυλλάδια του έργου διανεμήθηκαν για πρώτη φορά στην μεγαλύτερη αγροτική έκθεση των Βαλκανίων: Agrotica 2016, όπου διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/67-2016-02-01-15-34-02
 • ΜΦΙ: Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear. (Action D1)

Απρίλιος - Ιούνιος 2016

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων εντος των πειραματικών οπωρώνων (Action B1):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
 • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε ο έλεγχος και συντήρηση του δικτύου των παγίδων. Οι αντικατάσταση του προσελκυστικού Biodelear πραγματοποιείτο ανά μήνα και του Biolure στο τέλος του τριμήνου. (Action B1)
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών. (Action B1)
 • ΑΠΘ: Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των προσελκυστηκών trimedlure και biodelear κάθε 3-4 εβδομάδες. (Action B1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΕΛΓΟ: Αγορά παγίδων και άλλων αναλώσιμων διά δράσεις Α2 και Β2 (Α1)
 • Οικονομικός έλεγχος από τον ελεγκτή του Life Dr. Α.Κουτσολιούτσου.
 • Αρκετές ήταν οι δράσεις που αφορούσαν την διαφήμιση του έργου (Action D1):
 • Δελτίο τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 18 Μαΐου 2016 για την διεξαγωγή ημερίδας στο Κάμπο της Χίου από την ερευνητική ομάδα του έργου. Το Δελτίο δημοσιεύτηκε και κυκλοφόρησε σε πολλές σελίδες στο διαδίκτυο. (Action D1) https://www.biodelear.gr/images/deltio.pdf
 • Δημιουργία και προώθηση του πρώτου Newsletter (Newsletter #1). (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/71-newsletter
 • Δημιουργία οκτώ μεταλλικών πινακίδων με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος Life-Biodelear. (Action D1)
 • Συμμετοχή στο European Pesticide Residues Workshop 2016 όπου διεξήχθη στη Λεμεσό της Κύπρου. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy». (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/91-life-biodelear-european-pesticide-residues-workshop-2016
 • Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος Life-Biodelear ημερίδα στο μουσείο Citrus στο Κάμπο της Χίου. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/116-2nd-workshop-news-gr
 • Στις 8 Ιουνίου η επιστημονική ομάδα του έργου μαζί με τους συμμετέχοντες αγρότες υποδέχθηκαν στους οπωρώνες του προγράμματος, αγρότες και γεωπόνους. Κατά την επίσκεψή τους οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, από επιστήμονες της ερευνητικής ομάδας του Life-Biodelear, για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης, τη σημασία της μεθόδου για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των καταναλωτών νωπών φρούτων, αλλά και για τις προϋποθέσεις της εφαρμογής της. https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/94-life-biodelear1
 • ΜΦΙ: Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear. (Action D1)

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων εντος των πειραματικών οπωρώνων (Action Β1):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων εντός των πειραματικών οπωρώνων (Action B1):
  • Επιλέχθηκε ένα δέντρο πορτοκαλιάς σε καθένα από τα πειραματικά τεμάχια καθώς επίσης και μάρτυρες και εφαρμόστηκε ψεκασμός με κατάλληλο εντομοκτόνο (ισχυρή δράση κατάρριψης). Τα αρθρόποδα που θανατώνονται, συλλέγηκαν σε πλαστικά υποστρώματα που ήταν τοποθετημένα κάτω από τα δέντρα.
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
  • Τα δείγματα που ανακτήθηκαν μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου τα αρθρόποδα να ταυτοποιηθούν ανάλογα με την κλάση, την οικογένεια και το γένος όπου ανήκουν.
 • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B1)
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών. (Action B1)
 • Διεξαγωγή έρευνας με την δημιουργία ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν σε αγρότες στην περιοχή της Χίου. (Action C1)
 • Συμμετοχή στη 9th International Conference on Integrated Fruit Production όπου διεξάχθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Mass trapping of Ceratitis capitata using the new attractant BIODELEAR». (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/86-life-biodelear-9th-international-conference-on-integrated-fruit-production
 • Στο πλαίσιο διάχυσης πληροφοριών τo 1o Newsletter του προγράμματος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδας. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/130-t-newsletter-life-biodelear

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων εντός των πειραματικών οπωρώνων (Action Β1):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της προσβολής των καρπών των εσπεριδοειδών από τη μύγα της Μεσογείου εντός των πειραματικών οπωρώνων (Action B1):
  • Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψία καρπών το Δεκέμβριο σε καθένα από τα διαφορετικά πειραματικά τεμάχια καθώς επίσης και από τους τρεις μάρτυρες με την ίδια μεθοδολογία που έχουμε περιγράψει.
 • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B1)
 • ΠΘ: Με βάση ότι τα κολεόπτερα αποτελούν έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων του εδάφους, επιλέχθηκαν για την εκτίμηση των δεικτών εδαφικής ποικιλομορφίας εντός των πειραματικών οπωρώνων. Ειδικότερα προσδιορίστηκαν οι εξής δείκτες βιοποικιλότητας με βάση τα κολεόπτερα που ανακτήθηκαν από τις παγίδες παρεμβολής (Action C1):
  • i. Shannon-Wiener diversity index (H)
  • ii. Shimpson’s index of dominance (D)
  • iii. Shannon’s evenness diversity index (E)
  • iv. Richness (R)
  • v. Relative Abundance (A)
 • Συνάντηση εταίρων του έργου Life-Biodelear 31 Οκτωβρίου 2016 (AUTH, AUT, BPI, SSIA) στο ξενοδοχείο Ακρόπολις Ντιβάνι στην Αθήνα.
 • Συνάντηση 8 και 9 Δεκεμβρίου εταίρων του έργου Life-Biodelear (AUTH, AUT, BPI, SSIA) στη Θεσσαλονίκη για τον προγραμματισμό των δράσεων Β1 και Β2.
 • Αρκετές ήταν οι δράσεις που αφορούσαν την διαφήμιση του έργου (Action D1)
 • Συμμετοχή στο συνέδριο Eurosoil 2016 όπου έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 16 με 21 Οκτωβρίου. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Effects on the soil quality in an ecological control of the Medfly (Ceratitis capitata) with the use of the attractant BIODELEAR». (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/98-life-biodelear-eurosoil-2016
 • ΑΠΘ: Πραγματοποιήθηκε αρχειοθέτηση και ανάρτηση των δεδομένων σε ασφαλή περιοχή της πύλης Biodelear.
 • Δημιουργία και αποστολή του δεύτερου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #2). (Αγγλικά - Ελληνικά). https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/105-newsletter-2-2016
 • Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα για τα υπολείμματα στους καρπούς που έχουν συλλεχτεί παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Συνάντηση του Εργαστηρίων Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και Αρμόδιων Αρχών, Η οποία έλαβε χώρα στο εργαστήριο υπολειμμάτων του ΜΦΙ. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/109-life-biodelear-2
 • ΜΦΙ: Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear. (Action D1)

2017

Ιανουάριος – Μάρτιος 2017

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΜΦΙ: Ιανουάριος/ Μάρτιος 2017. Δειγματοληψία καρπών εσπεριδοειδών δράσης Β2. (preparatory of B2). Συλλογή 341 δειγμάτων. (Action Α2)
 • ΠΘ: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την προσβολή των καρπών. (Action B1)
 • ΜΦΙ: Ιανουάριος/ Μάρτιος 2017. Δειγματοληψία καρπών εσπεριδοειδών δράσης Β1. (Confirmatory sampling for B1). Συλλογή 219 δειγμάτων. (Action Β1)
 • ΑΠΘ: Έναρξη Δράσης Β2. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε της ακόλουθες ενέργειες: (Action B2)
  • Επιλογή πειραματικών οπωρώνων όπου στην ουσία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη Χίο και επιλέχθηκαν και νοικιάστηκαν 13 διαφορετικοί οπωρώνες εσπεριδοειδών συνολικής έκτασης 9,85 ha για τη διεξαγωγή των δοκιμών για τη δράση Β2.
  • Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης: Επιλέχθηκαν τρεις οπωρώνες εσπεριδοειδών που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες και δέκα οπωρώνες για τις μεταχειρίσεις με Biodelear. Έγινε εγκατάσταση του δικτύου μαζικής παγίδευσης από 985 παγίδες τύπου McPhail με ελκυστικό Biodelear και 10% προπυλενογλυκόλη εντός των οπωρώνων που δέχονταν τις μεταχειρίσεις.
  • Παρακολούθηση του πληθυσμού: Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο τοποθετήθηκαν πέντε σταθμοί παγίδευσης για την παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων σε κάθε ένα από τα τέσσερα πειραματικά τεμάχια που δέχονταν τις μεταχειρίσεις.
  • Παρακολούθηση των παγίδων των σταθμών παρακολούθησης: Έγινε καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης.
  • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης.
 • ΠΘ: Οργάνωση των δράσεων του έτους με σχετική επίσκεψη στους πειραματικούς αγρούς στην περιοχή του Κάμπου στη Χίο. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel.
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (1 έως 3 Μαρτίου 2017). (Action Β1)
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (29 έως 31 Μαρτίου 2017). (Action Α2-Β2)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΜΦΙ: Στο πλαίσιο διάχυσης πληροφοριών τo πρόγραμμα Life-Biodelear παρουσιάστηκε μέσω του Μπενακείου Φυτοπαθολιγικού Ινστιτούτου στην έκθεση "Κηποτεχνικά Professional". (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/125-life-biodelear-professional-mec
 • ΜΦΙ: Αναρτήθηκαν και αποστάλθηκαν προσκλήσεις για την ενημερωτική εσπερίδα που διοργανώνει η ερευνητική ομάδα του Life-Biodelear στο Ναύπλιο. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/127-antimetopisi-exthron-ton-esperidoeidon-me-filikes-pros-to-perivallon-methodous
 • ΕΛΓΟ: Η στρατηγική, η πορεία και οι στόχοι του έργου Life-Biodelear παρουσιάστηκαν σε ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΕΥΧΟΣ 17. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/177-life-biodelear-3

Απρίλιος - Ιούνιος 2017

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΕΛΓΟ: Συλλογή πεσμένων καρπών
 • ΑΠΘ: Παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. Οργάνωση των δράσεων του έτους με σχετική επίσκεψη. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Καταγραφή δεδομένων της παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες που επιλέχθηκαν πριν την εφαρμογή του Biodelear σε ευρεία κλίμακα (Action A2):
  • Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπορώνες ευρείας εφαρμογής (Action A2)
  • Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία
 • Στην 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς προβλήθηκε το έργο Life-Biodelear. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/135-life-biodelear-63
 • Η ερευνητική ομάδα του Life-Biodelear οργάνωσε ενημερωτική εσπερίδα στο ξενοδοχείο Αμαλία στο Ναύπλιο η εσπερίδα είχε τίτλο: «Αντιμετώπιση εχθρών των εσπεριδοειδών με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους». Στην εσπερίδα παρευρέθηκαν αγρότες, γεωπόνοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άτομα από κρατικούς φορείς. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/141-3-life-biodelear
 • H επιτυχία της 3η ενημερωτική εσπερίδα του έργου Life-Biodelear προβλήθηκε από το ηλεκτρονικό ιστότοπο agrolido-net. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/147-life-biodelear-argolida-net
 • H επιτυχία της 3η ενημερωτική εσπερίδα του έργου Life-Biodelear προβλήθηκε από το ηλεκτρονικό ιστότοπο agrolidaportal.gr. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/146-life-biodelear-argolidaportal-gr-2
 • Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο “Third FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques”, το οποίο έλαβε χώρα στις 22-26 Μαΐου 2017, στη Βιέννη της Αυστρίας. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «An environmental friendly new attractant (BIODELEAR) for the mass trapping of Ceratitis capitata».https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/160-life-biodelear-third-fao-iaea-international-conference-on-area-wide-management-of-insect-pests
 • H επιτυχία της 3η ενημερωτική εσπερίδα του έργου Life-Biodelear προβλήθηκε από το ηλεκτρονικό ιστότοπο agrotypos.gr (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/138-life-biodelear-agrotypos-gr
 • Το πρόγραμμα Life-Biodelear παρουσιάστηκε στην εκδήλωση “Ενημέρωση και εορτασμός των 25 χρόνων του προγράμματος Life”. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/158-life-biodelear-25-life

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΕΛΓΟ: Συλλογή πεσμένων καρπών.
 • ΜΦΙ: Καταγραφή, ομογενοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων εσπεριδοειδών. (Action A2 & Action B1)
 • ΜΦΙ: Επεξεργασία αποτελεσμάτων από την ανάλυση εσπεριδοειδών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. (Action Α2 & Action B1)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες ευρείας εφαρμογής (Action B2):
  • Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες ευρείας εφαρμογής (Action B2):
  • Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία
 • Δημιουργία και προώθηση του τρίτου κατά σειρά Newsletter (Newsletter #3). (Action D1)
 • Το έργο Life-Biodelear συμμετείχε στο “IOBC/WPRS Meeting on Citrus Pests, Diseases and Weeds” το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το έργο συμμετείχε στο συνέδριο με αυτόνομη συνεδρία αφιερωμένη στους στόχους και την πρόοδό του. Η ερευνητική ομάδα του Life-Biodelear παρουσίασε στους συμμετέχοντες το έργο, περιγράφοντας τους στόχους του και τα έως τώρα αποτελέσματά του σε προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις. Το έργο επικοινωνήθηκε με δύο προφορικές ανακοινώσεις: (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/197-life-biodelear-iobc-wprs-meeting-on-citrus-pests-diseases-and-weeds
  • Koulousis N., Papadopoulos N, Ioannou Ch., Damos P., Koveos D., Gerofotis Ch., Kyritsis G., Mavraganis V., Bempelou E. 2017. The life project BIODELEAR: Towards the development of an integrated pest management strategy (IPMS) for the sustainable management for the control of Medfly (Ceratitis capitata).
  • Koulousis N., Papadopoulos N, Damos P., Ioannou Ch.,Gerofotis Ch., Koveos D., Mavraganis V., 2017. Trapping efficacy of Biodelear-baited McPhail traps against Ceratitis capitata.
 • Ο καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις εξελίξεις του προγράμματος Life-Biodelear στους επιστήμονες του ερευνητικό κέντρο “Institute Valenciano de Investigacious Agrarias (IVIA)”. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/200-life-biodelear-ivia
 • H Δρ. Ελευθερία Μπεμπέλου και ο καθηγητής κος Παπαδόπουλος Νικόλαος παρουσίασαν το έργο και τους στόχους του έργου σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, όπως η εταιρεία Grupo Tragsa – SEPI. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/204-life-biodelear-4

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΕΛΓΟ: Συλλογή πεσμένων καρπών.
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της εδαφόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες ευρείας εφαρμογής (Action B1):
  • Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων στους οπωρώνες ευρείας εφαρμογής (Action B1):
  • Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία
 • ΜΦΙ: Επεξεργασία αποτελεσμάτων από την ανάλυση εσπεριδοειδών για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. (Action Α2 & Action B1)
 • ΠΘ: Προσδιορισμός της προσβολής των καρπών των εσπεριδοειδών από τη μύγα της Μεσογείου στους οπωρώνες ευρείας εφαρμογής (Action B1)
 • ΠΘ: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία καρπών το Νοέμβριο σε καθένα από τα διαφορετικά πειραματικά τεμάχια καθώς επίσης και από τους τρεις μάρτυρες. (Action Β1)
 • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Οι παγίδες και τα άτομα που συλλαμβάνονταν ελέγχονταν κάθε εβδομάδα. Έγινε έλεγχος κανονικότητας στα δεδομένα και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων του 2017 και ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Ο αριθμός των ατόμων που συλλαμβάνονταν ανά ημέρα ανά παγίδα χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του μέσου αριθμού αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου και εντόμων μη-στόχων που συλλαμβάνονταν στις παγίδες του δικτύου παρακολούθησης.
 • ΠΘ: Για τα εδαφόβια κολεόπτερα που ανακτήθηκαν στους οπωρώνες του Biodelear καθώς επίσης και στους οργανικούς προσδιορίστηκαν οι δείκτες βιοποικιλότητας (Action C1):
  • Shannon-Wiener diversity index (H)
  • Shimpson’s index of dominance (D)
  • Shannon’s evenness diversity index (E)
  • Richness (S)
  • Relative Abundance (A)
 • Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε τα έως τώρα παραγόμενα αποτελέσματα στο Integrated Control in Citrus Fruit Crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 132, 2018 pp. 186-191: Monitoring of pesticide residues in citrus fruits and soil properties under the framework of the developing of an integrated pest management strategy (IPMS) for the sustainable management for the control of medfly (Ceratitis capitata) LIFE BIODELEAR (LIFE13 ENV/GR/000414). (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/tekmiriosis/dimosiefseis/243-integrated-control-in-citrus-fruit-crops-iobc-wprs-bulletin

2018

Ιανουάριος – Μάρτιος 2018

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΜΦΙ: Δημιουργία και αποστολή του τέταρτου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #4). (Αγγλικά - Ελληνικά). (Action D1)
 • ΕΛΓΟ: Έξτρα, επαναληπτικές εδαφολογικές δειγματοληψίες (29 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2018).
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • ΑΠΘ: Έγινε ο έλεγχος και συντήρηση του δικτύου μαζικής παγίδευσης. (Action Β2)
 • ΑΠΘ: Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel.

Απρίλιος - Ιούνιος 2018

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Αγορά παγίδων δια την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου δράση Β2. (Action B1)
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (25 έως 29 Ιουνίου 2018). (Action Β2)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • Στην 64η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς προβλήθηκε το έργο Life-Biodelear με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το νέο καινοτόμο ελκυστικό που καταπολεμά την μύγα της Μεσογείου χωρίς την χρήση εντομοκτόνων. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/209-life-biodelear-64
 • Το έργο του ελκυστικού Biodelear συμμετείχε στον 10th International Symposium of Fruit Files of Economic Importance, το οποίο έλαβε χώρο στην πόλη Tapachal του Μεξικού. Η ερευνητική ομάδα του Life-Biodelear παρουσίασε στους συμμετέχοντες το έργο, περιγράφοντας τους στόχους του και τα έως τώρα αποτελέσματά του σε προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις. Το έργο επικοινωνήθηκε με δύο προφορικές ανακοινώσεις: (Action D1)
 • Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο και η Greek Life Task Force για τα προγράμματα Life και τον Αγροτικό Τομέα που έλαβε χώρο στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, συμμετείχε και το πρόγραμμα Life-Biodelear. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/211-life-biodelear-life-biodelear- greek-life-task-force
 • Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου συμμετεχόντων στο έργο Life-Biodelear. (Action D1)
 • Έναρξη δημιουργίας ενημερωτικού και προωθητικού βίντεο για το έργο Life-Biodelear. (Action D1)
 • ΑΠΘ: Παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel.

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη δημιουργία προωθητικού υλικού (καπέλο, πάνινη τσάντα, μπλοκ σημειώσεων και στυλό). (ActionD1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/250-dimiourgia-proothitikoy-ylikoy
 • ΜΦΙ: Δημιουργία και αποστολή του πέμπτου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #5). Το δελτίο στάλθηκε σε περισσότερους από 400 παραλήπτες (Αγγλικά - Ελληνικά). (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/262-newsletter-5-2018
 • ΜΦΙ: Οι στόχοι, η στρατηγική και η εξέλιξη του έργου Life-Biodelear προβλήθηκαν από τους αγροτικούς και γεωπονικούς δημοσιογραφικούς ιστοτόπους: (Action D1)
 • ΕΛΓΟ: Παραχωρήθηκε συνέντευξη από τον συντονιστή του προγράμματος Δρ. Βασίλειο Μαυραγάννη στην μεγαλύτερη αγροτική εφημερίδα της χώρα «Ύπαιθρος χώρα» με σκοπό να ενημερώσει αγρότες και γεωπόνους για τη χρήση του νέου ελκυστικού Biodelear. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/236-life-biodelear-5
 • ΑΠΘ: Παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel.

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

 • ΕΛΓΟ: Σύνθεση ελκυστικού Biodelear. (Action A1)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • Αρκετές ήταν οι δράσεις που αφορούσαν την διαφήμιση του έργου (Action D1)
 • Συνάντηση ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Life-Biodelear με μέλη ΔΕΠ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/248-life-biodelear-6
 • 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που οργανώθηκε από την ομάδα του έργου Life-Biodelear. Εκεί η ομάδα ξεναγήθηκε από τον κ. Κοντζιώνη στο αγρόκτημα καθώς και στο συσκευαστήριο της εταιρείας. https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/264-enimerotiki-ekdilosi-sto-texnologiko-panepistimio-kyprou
 • Προγραμματισμένη επίσκεψη στο μεγαλύτερο αγρόκτημα εσπεριδοειδών στην Κύπρο από την ομάδα του Biodelear που επισκέφτηκε την Κύπρο. https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/254-episkepsi-sto-megalytero-agroktima-esperidoeidon-stin-kypro
 • Στις 18 Δεκεμβρίου δημοσιεύεται το προωθητικό και ενημερωτικό βίντεο που δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Life-Biodelear. Το βίντεο στάλθηκε σε περισσότερους από 400 παραλήπτες του δικτύου Life- Biodelear. https://www.biodelear.gr/index.php/el/nea/268-life-biodelea
 • Εμπλουτισμός επίσημης ιστοσελίδας Life-Biodelear.
 • ΑΠΘ: Παρακολούθηση και καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου καθώς και των εντομών μη-στόχων που συλλαμβάνονταν κάθε εβδομάδα στις παγίδες των σταθμών παρακολούθησης. (Action B2)
 • ΑΠΘ: Τα δεδομένα καταγράφονταν σε εβδομαδιαία βάση σε έντυπη μορφή και σε φύλλα excel.
 • ΑΠΘ: Οι παγίδες και τα άτομα που συλλαμβάνονταν ελέγχονταν κάθε εβδομάδα. Έγινε έλεγχος κανονικότητας στα δεδομένα και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων του 2017 και ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 20.
 • ΑΠΘ: Ο αριθμός των ατόμων που συλλαμβάνονταν ανά ημέρα ανά παγίδα χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του μέσου αριθμού αρσενικών και θηλυκών ατόμων της μύγας της μεσογείου και εντόμων μη-στόχων που συλλαμβάνονταν στις παγίδες του δικτύου παρακολούθησης. Διαφορές στου μέσους όρους διαχωρίστηκαν με τη δοκιμή HSD του Tukey (α = 0,05).

2019 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2019

 • ΜΦΙ: Τελική δημιουργία ερωτηματολογίου σχετικά με τις κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις του καινοτόμου ελκυστικού Biodelear, προσαρμοσμένο σε διάφορες ομάδες – στόχους. (Action C1)
 • ΜΦΙ: Ανάρτηση ερωτηματολογίου στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και διανομή σε αγρότες και πολίτες της περιοχής της Χίου. (Action C1)
 • Στις 21/12/2019 πραγματοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος μαζί με την πρόοδο ενημέρωσης του προγράμματος από την ελεγκτή του Life Δρ. Α. Κουτσολιούτσου.
 • ΕΛΓΟ: Εδαφολογικές δειγματοληψίες (28 έως 31 Ιανουαρίου 2019). (Action Β2)
 • ΕΛΓΟ: Ανάλυση δειγμάτων εδάφους και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 • Αρκετές ήταν οι δράσεις που αφορούσαν την διαφήμιση του έργου (Action D1):
 • Στις 14 Ιανουαρίου το έργο Life-Biodelear προβλήθηκε από τον αγροτικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Agrocapital.gr. https://www.biodelear.gr/index.php/el/tekmiriosis/dimosiefseis/272-biodelear-agrocapital-gr
 • Δημιουργία και αποστολή του έκτου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #6). Το δελτίο στάλθηκε σε περισσότερους από 400 παραλήπτες (Αγγλικά - Ελληνικά).

Απρίλιος - Ioύνιος 2019

 •  ΜΦΙ: Δημιουργία και αποστολή του έκτου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #6) του προγράμματος. Το δελτίο στάλθηκε σε περισσότερους από 400 παραλήπτες μέλη του δικτύου (Αγγλικά - Ελληνικά). (Action D1)https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/333-newslleter-6
 • ΜΦΙ: Το Life- Biodelear προβλήθηκε στην «65η  Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Απριλίου έως τις 19 Μαΐου του 2019. (Action D1) https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/295-life-biodelear-65


  Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2019

 • ΕΛΓΟ: Ολοκλήρωση Επιχειρηματικού Σχεδίου.

 • ΑΠΘ: Έκδοση  οδηγιών με την βοήθεια δύο ενημερωτικών εντύπων :
  - Το ένα έντυπο παρουσιάζεται η χρήση της παγίδας McPhail και Jackson για την παρακολούθηση της μύγας της Μεσογείου
  - Στο δεύτερο έντυπο γίνεται επιγραμματική αναφορά στο ελκυστικό Biodelear, επεξηγείται τι είναι η μαζική παγίδευση και δίνονται οδηγίες για το πως λειτουργεί      μια παγίδα McPhail.     https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/316-2019-12-11-07-49-14

 • ΜΦΙ: Η Δρ. Ελευθερία Μπεμπέλου επισκέφτηκε το 130ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με σκοπό να ενημερώσει τα παιδία για το πρόγραμμα Life- Biodelear. (Action D1)

  https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/297-life-biodelear-7

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

  • Αρκετές ήταν οι δράσεις που αφορούσαν τo κλείσιμο του έργου Biodelear. Η επιστημονική του ομάδα ταξίδεψε στη Χίο στις 7-9 Οκτωβρίου 2019 και πραγματοποίησε επισκέψεις στις τοπικές αρχές του νησιού και εκδήλωση για το κλείσιμο του έργου LIFE-Biodelear. (Action D1)

  • Στις 8 Οκτωβρίου, η Δρ Μπεμπέλου μαζί με την ομάδα από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πραγματοποίησαν συνάντηση με την τοπική σύμβουλο γεωπόνο και συνεργάτη του έργου μας, κ. Δέσποινα Αναγνώστου. 

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/319-2019-12-12-07-39-34

  • Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και να ευχαριστήσει το αντιπεριφερειάρχη της Χίου, κ. Παντελή Μπουγδάνο, για την βοήθεια του στην υλοποίηση του έργου.

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/321-synantisi-me-antiperiferiarxi-tis-xiou

  • Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και να ενημερώσει το δήμαρχο της Χίου, κ. Σταμάτη Κάρμαντζη.

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/322-2019-12-16-15-25-23

  • Η εκδήλωση για το κλείσιμο του προγράμματος LIFE-Biodelear, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις 17:00 μ.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου Χανδρής στη πόλη της Χίου.

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/330-teliki-ekdilosi-sti-xio

  • Το Life-Biodelear συμμετείχε στο 18ο  Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο το οποίο παργματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, από 15-18 Οκτωβρίου 2019. (Action D1)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/326-18

  • Συνέντευξη στην εφημερίδα Ύπαιθρος χώρα παραχώρησε ο συντονιστής του  προγράμματος Life- Biodelear, Δρ Βασίλειος Μαυραγάνης,  με σκοπό την προώθηση του έργου. (Action D1)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/329-synentefksi-tou-dr-v-mavragani

  • ΜΦΙ: Δημιουργία και αποστολή του πέμπτου Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter #7). Το δελτίο στάλθηκε σε περισσότερους από 400 παραλήπτες μέλη του δικτύου (Αγγλικά - Ελληνικά). (Action D1)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/311-newsletter-7

  • ΜΦI: Σχεδιασμός και δημιουργία του Layman’s Report του έργου. Η δημιουργία του Laymans Report πραγματοποιήθηκε όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Life-Biodelear. (Action D1)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/315-layman-s-report

  • ΜΦΙ: Σχεδιασμός και δημιουργία του εντύπου After Life Communication Plan. (Action D1)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/338-after-life-communication-plan

  • ΕΛΓΟ/ΠΘ/ΑΠΘ/ΜΦΙ: Σχεδιασμός και δημιουργία του εντύπου« A simplified guide book to farmers for the control of the medflies (Ceratitis capitata) by presenting the Integrated Mediterranean Strategy with the use of the innovative attractant Biodelear.» (στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά). (Action D)

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/344-syggrafi-kai-ekdosi-texnikoy-deltiou

  • ΕΛΓΟ/ΠΘ/ΑΠΘ/ΜΦΙ: Σχεδιασμός και δημιουργία του εντύπου «Policy Makers Report regarding the results of the environmental monitoring and the obtained results» (σε ελληνικά και αγγλικά).

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/342-1

  • ΕΛΓΟ/ΠΘ/ΑΠΘ/ΜΦΙ: Σχεδιασμός και δημιουργία του εντύπου « A Simplified Report for policy makers regarding the results of the socioeconomic monitoring in LIFE-BIODELEAR» (σε ελληνικά και αγγλικά).

   https://www.biodelear.gr/index.php/el/eidiseis/nea/341-syggrafi-kai-ekdosi-tou-texnikoy-deltiou

After-life plan

alterlifebanner