Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Η δράση Α1 θα διαρκέσει 3.5 χρόνια όπου κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής όλες οι απαραίτητες παγίδες, ελκυστικά και τα αντιδραστήρια θα αγοραστούν και θα παράγονται και οι αναγκαίες συνθέσεις του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις άλλες δράσεις. Έτσι, η δράση Α1 θα τροφοδοτεί συνεχώς τις ακόλουθες δράσεις (δηλαδή Β1 και Β2), με την απαραίτητη ποσότητα του συνθετικού καινοτόμου ελκυστικού, με τον αναγκαίο αριθμό των παγίδων και άλλων ελκυστικών.
Για το σκοπό αυτό, η σύνθεση σχεδόν 200 Kg, ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής της αποτελεσματικότητας της καινοτόμου προσελκύσεως Biodelear, θα πραγματοποιηθεί πριν από και κατά τη διάρκεια της περιόδου καρποφορίας των 2014 και στις αρχές του 2015 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και το Μάιο) για να είναι έτοιμη για τις εποχές καρποφορίας του 2014, 2015 και 2016 καθώς και η σύνθεση των Biodelear κατά τη διάρκεια των ετών 2015 και 2016 και στις αρχές του 2017, ώστε να είναι έτοιμη για τις εποχές καρποφορίας των ετών 2017 και 2018.

Επιπλέον βιοδοκιμές θα διεξαχθούν προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> όσον αφορά τις ποσότητες που χρειάζονται έναντι της έντασης της ελκυστικότητας των θηλυκών εντόμων της μύγας της Μεσογείου και διάρκειας με τον μικρότερο αριθμό δυνατόν σύλληψης ωφέλιμων εντόμων. Η δοκιμή θα διεξαχθεί για 20 εβδομάδες (Ιούλιος - Αύγουστος – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος. και τον Νοέμβριο του 2014) και το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής θα καθορίσει ποια ποσότητα θα χρησιμοποιηθούνε για τις δράσεις Β1 και Β2.

Το Ι.Ε.Α. (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών), Π.Θ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) θα συνεργαστούν για την υλοποίηση της δράσης αυτής, ωστόσο ο υπεύθυνος φορέας θα είναι το Ι.Ε.Α. ενώ τα πανεπιστήμια Π.Θ. και Α.Π.Θ. θα είναι υπεύθυνα για την ολοκλήρωση των δοκιμών αποτελεσματικότητας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα (ποσοτικές πληροφορίες, όταν είναι δυνατόν):
Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δράσεων Β1 και Β2 (Έκθεση)

Δείκτες προόδου:

1. Σύνθεση των 100 Kg έως 200Kg του ελκυστικού <<Biodelear>> ανάλογα με τα αποτελέσματα από τις δοκιμές αποτελεσματικότητας (5,5% του συνόλου των <<Biodelear>> από τον Ιούνιο έως Αύγουστο του 2014) (17,2% του συνόλου των <<Biodelear>> παράγεται μέχρι το Δεκέμβριο 2014 ) (77,7% του συνόλου των <<Biodelear>> παράγεται μέχρι το Μάρτιο του 2017)
2. Το αποτέλεσμα των βιοδοκιμών εκτιμάται ότι θα γίνουν γνωστά προς το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014
3. Αγορές των αναλώσιμων
4. Προετοιμασία των παγίδων για να είναι έτοιμη για τη χρήση τους (5,5% που παρασκευάζεται από τον Ιούνιο έως Αύγουστο του 2014) (17,2% έτοιμη μέχρι το Δεκέμβριο 2014) (77,7% έτοιμη μέχρι το Μάρτιο του 2017).


Χρονοδιάγραμμα <- Πίσω    Εμπρός->Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)