Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού "Biodelear" διά την προστασία από την μύγα της Μεσογείου σε πιλοτική κλίμακα

Η δράση Β1 θα διαρκέσει δύο έτη και κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής (ΟΣ) μέσα από τα δύο χρόνια εφαρμογής του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> σε ένα πιλοτικό οπωρώνα εσπεριδοειδών. Η ανάπτυξης της ολοκληρωμένης στρατηγικής (ΟΣ), θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και / ή να προσαρμοστεί για την επόμενη δράση Β2 στην μεγάλη κλίμακα εφαρμογής του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>>.

Μέθοδος που χρησιμοποιείται:

Η δοκιμή της πιλοτικής εφαρμογής θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των περιόδων καρποφορίας το 2015 και το 2016 σε ένα οπωρώνα εσπεριδοειδών του ενός εκταρίου με την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης με το ελκυστικό του καινοτόμου υλικού <<Biodelear>>, το οποίο θα συγκριθεί με ένα άλλο οπωρώνα εσπεριδοειδών του ενός εκταρίου όπου θα ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας από την μύγα της Μεσογείου με ένα άλλο εμπορικό σκεύασμα (π.χ. Biolure).

Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών εντόμων θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Κάμπου της Χίου, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό μέρος στην Ελλάδα για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (μανταρίνια και πορτοκάλια), ώστε το όλο εγχείρημα θα είναι μια ζωντανή προσπάθεια ανάδειξης για τους ντόπιους καλλιεργητές εσπεριδοειδών. Υπό το πρίσμα αυτής της δράσης, θα υπάρχει μια ενεργός συμμετοχή των τοπικών καλλιεργητών, οι οποίοι έχουν επίσης παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και αναμένουν καθαρά οφέλη από την εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>>, (ελκυστικών που είναι ασφαλή (μη τοξικά μέσα) για τον άνθρωπο, τα ζώα, του περιβάλλοντος και χαμηλού κόστους δηλαδή μια βελτιωμένη προστασία έναντι της μύγας της Μεσογείου). Οι Φορείς θα προσεγγίσουν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό εσπεριδοειδών της Χίου, η οποία έχει μια σειρά από 350 καλλιεργητές εσπεριδοειδών στο Κάμπο της Χίου όπου θα ενημερώνουν τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών για το έργο μας και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στο έργο μας θα είναι μεγάλη. Για την υλοποίηση της δράσης Β1 τα δύο αγροτεμάχια εσπεριδοειδών του ενός εκταρίου που θα επιλεχθούν θα να είναι το πιο αντιπροσωπευτικά με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, έτσι δεν θα υπάρχει καθόλου καμία επιρροή μεταξύ τους όσον αφορά τα αποτελέσματα προστασίας από την μύγα της Μεσογείου των δύο πιλοτικών αγροτεμαχίων.

Για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής μέσα από ένα υγιή τρόπο αντιμετώπισης, κάποιες συμπληρωματικές τεχνικές θα πραγματοποιηθούν επίσης, όπως δηλαδή η εξόντωση των αρσενικών και η περισυλλογή των πεσμένων φρούτων, δεδομένου ότι αυτές οι τεχνικές είναι συμπληρωματικές ως προς την τεχνική της μαζικής παγίδευσης.


Η ποιότητα του εδάφους, η βιοποικιλότητα και γενικά η βιολογική ποικιλομορφία του οικοσυστήματος θα μετρηθεί και θα εκτιμηθεί από την εκτέλεση δειγματοληψίας και ανάλυση του εδάφους με τον τρόπο που εξηγείται στην δράση Α2. Εκτιμάται ότι η δειγματοληψία εδάφους θα λάβει χώρα δύο φορές το χρόνο όπου 50 δείγματα εδάφους θα συλλεχθούν και θα αναλυθούνε για το κάθε 1 εκτάριο των δύο οπωρώνων των εσπεριδοειδών.
Τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα μετρηθούν από το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του Μπενακείου Φ.Ι.Μ. στους δύο οπωρώνες των εσπεριδοειδών του ενός εκταρίου, ο δε προσδιορισμός του ποσοστού προσβολής των φρούτων στους δύο οπωρώνες των εσπεριδοειδών θα μετρηθούν από τα πανεπιστήμια ΑΠΘ και ΠΘ.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> σε σύγκριση τα αποτελέσματα της δράσης της Α2.

Αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, θα ήταν δυνατό να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση προστασίας από την μύγα της Μεσογείου σε τοπικό επίπεδο πρώτα. Η ολοκληρωμένη στρατηγική θα πρέπει να αναπτυχθεί υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες (περιβαλλοντική, κλιματική και κοινωνική / οικονομική) πιλοτικά στο νησί της Χίου, η οποία στη συνέχεια (κατά τη διάρκεια της δράσης Β2) θα πρέπει να επεκταθεί η ολοκληρωμένη στρατηγική ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί για ολόκληρη την χώρα και κατά προέκταση και σε άλλες Μεσογειακές χώρες.

Φορέας υλοποίησης: Α.Π.Θ.

Οι υπεύθυνοι φορείς : ΙΕΑ, Π.Θ., BPI της δράσεως Β1

Αναμενόμενα αποτελέσματα (ποσοτικές πληροφορίες, όταν είναι δυνατόν):

1. Μείωση του ποσοστού προσβολής φρούτων κάτω από το όριο του 1%, που είναι ο στόχος για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών, ώστε οι καρποί τους να είναι εμπορικά βιώσιμοι.
2. Αμελητέα επίπτωση επί της βιολογικής ποικιλότητας στον πιλοτικό οπωρώνα, όπου το καινοτόμο ελκυστικό <<Biodelear>> θα χρησιμοποιηθεί και επίσης η αναμενόμενη ανάκαμψη της βιολογικής ποικιλότητας του οικοσυστήματος σε αποδεκτά φυσιολογικά επίπεδα.
3. Ο πληθυσμός της μύγας της Μεσογείου στους πιλοτικούς οπωρώνες αναμένεται να μειώνεται σε ετήσια βάση, λόγω της χρήσης του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> (τεχνική μαζικής παγίδευσης) και τις τεχνικές που συνδυάζουν (αρσενικών εξόντωσης και τον τομέα συγκομιδής των πεσμένων φρούτων).
4. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία από τη μύγας της Μεσογείου σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και ασφαλής για τα προϊόντα.

Δείκτες προόδου:

1. Έλεγχος και μέτρηση των αρσενικών / θηλυκών πληθυσμούς τις μύγες της Μεσογείου καθώς και μετρήσεις έντομα μη-στόχους που προσελκύονται από το καινοτόμο ελκυστικό <<Biodelear>> και από εμπορικά προϊόντα (BioLure και Capilure) σε όλες τις παγίδες
2. Εκτίμηση προσβολής των εσπεριδοειδών
3. Συλλογή και ανάλυσης δειγμάτων εδάφους
4.Έλεγχος και μέτρηση της βιολογικής ποικιλότητας στα δύο χρόνια προστασίας των οπωρώνων εσπεριδοειδών από την μύγα της Μεσογείου.
5. Διεκπεραίωση της ολοκληρωμένης στρατηγικής πριν από την έναρξη της δράσης Β2.
6. Οι επιβεβαιωτικές δοκιμές για να εξακριβωθεί η απουσία των φυτοφαρμάκων στις περιοχές των δύο οπωρώνων των εσπεριδοειδών (1 εκτάριο το καθένα).

 


Δράση A2 :Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών. <- Πίσω     Εμπρός-> Δράση B2 :Εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)